PŁ

Biogratex Biogratex PŁ

alginianc.com alginians.com

 

Partnerzy

realizatorzy

fermentacja ITFiM
biotechnologia Biochemia
barwniki Polimery
mater K48

Bio

Projekt „Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku”
Akronim BIOMASA

został pozytywnie oceniony i uzyskał finansowanie w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałanie 1.1. 2. Podstawowym celem projektu jest opracowanie szeregu technologii otrzymywania polimerowych materiałów włóknistych i kompozytowych w oparciu o surowce pochodzące z przetwórstwa różnych rodzajów biomasy roślinnej metodami biotechnologicznymi, wykorzystującymi wyspecjalizowane preparaty enzymatyczne bądź hodowle mikroorganizmów. Opracowane technologie będą miały wpływ na rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe
1. Opracowanie technologii wytwarzania wieloenzymowego preparatu z Aspergillus niger do wydajnej biodegradacji składników biomasy roślinnej celem uzyskania nanowłókien celulozowych,
2. Opracowanie technologii enzymatycznego scukrzania biomasy roślinnej stosowanej do wytwarzania kwasu L- mlekowego na drodze fermentacji,
3. Opracowanie technologii wytwarzania immobilizowanych lipaz z Mucor circinelloides i Mucor racemosus do otrzymywania polioli z biomasy pochodzącej z roślin oleistych,
4. Opracowanie technologii selekcji szczepów bakterii fermentacji mlekowej do stereospecyficznej biosyntezy kwasu L-mlekowego,
5. Opracowanie technologii otrzymywania nanowłókien celulozowych z użyciem wieloenzymowego preparatu z Aspergillus niger,
6. Opracowanie technologii otrzymywania oligomerów (polioli) z roślin oleistych przy użyciu lipaz z Mucor circinelloides i Mucor racemosus,
7. Opracowanie technologii fermentacyjnego otrzymywania kwasu L-mlekowego,
8. Opracowanie technologii syntezy L, L-laktydu,
9. Opracowanie technologii wytwarzania taktycznego polilaktydu (PLA) przez polimeryzację L, L - laktydu do celów włóknotwórczych i termoformingu,
10. Opracowanie technologii otrzymywania kopoliestru alifatyczno-aromatycznego (PE) z użyciem polioli,
11. Opracowanie technologii wytwarzania włókien z kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych z udziałem polioli,
12. Opracowanie technologii wytwarzania włóknin bezpośrednio ze stopu kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych z udziałem polioli,
13. Opracowanie innowacyjnych wyrobów włókninowych z nowej generacji polimerów biodegradowalnych do zastosowań higienicznych, technicznych, agrotechnicznych i odzieżowych,
14. Opracowanie technologii otrzymywania kompozytów i nanokompozytów elastomerowych o określonym czasie użytkowania z użyciem produktów pochodzących z przetwórstwa biomasy,
15. Opracowanie nowych materiałów opartych na polilaktydzie i napełniaczach mineralnych do zastosowań na opakowania,
16. Opracowanie technologii kompozytów termoplastycznych wzmacnianych nanowłóknami celulozowymi,
17. Opracowanie technologii geosiatek na osnowie PE i PLA wzmacnianej włóknami celulozowymi do celów agrotechnicznych,
18. Opracowanie technologii biologicznego przetwarzania poużytkowych materiałów polimerowych będących przedmiotem projektu,
19. Opracowanie metod praktycznego zagospodarowania produktów degradacji materiałów polimerowych będących przedmiotem projektu.

Cele społeczno – ekonomiczne
 zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez minimalizację odpadów,
 zwiększenie podaży nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
 podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terenie Polski
w warunkach JRE,
 wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką.

Wszystkie zdefiniowane przez projekt zadania, wpisują się w sposób bezpośredni w cele zdefiniowane w PO IG, w szczególności w oś priorytetową 1 PO IG wpływając na zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach priorytetowych dla rozwoju społeczno–gospodarczego kraju. Ze względu na swój innowacyjny charakter prowadzi do zapełnienia luki technologicznej pomiędzy Polską, a najbardziej innowacyjnymi gospodarkami świata. Na szczególną uwagę zasługuje podkreślenie, że zawarty w projekcie program badawczy wpisuje się w kilka obszarów tematycznych PO IG. Program zawiera elementy zarówno BIO jak i TECHNO, grup tematycznych szczególnie preferowanych w ramach osi priorytetowej 1 Programu PO IG „Badania i rozwój nowoczesnej technologii”. Przedstawiony program badawczy spełnia jednocześnie warunek konieczny stawiany projektom strategicznym, mieszcząc się w tematyce priorytetowych obszarów badawczych KPBN i PR. W szczególności zakres tematyczny prezentowanego Projektu jest zgodny z Obszarem Badawczym KPBN i PR „Nowoczesne technologie dla gospodarki”, w temacie „Zaawansowane technologie materiałowe”. Projekt zaspakaja potrzebę przekształcenia istniejącej gospodarki w gospodarkę opartą na innowacyjnych przedsiębiorstwach, utrzymujących silną pozycję konkurencyjną na JRE.

Koordynatorem projektu jest Politechnika Łódzka.
Do realizacji projektu zostało powołane Konsorcjum Naukowe w składzie:

Politechnika Łódzka:
 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności reprezentowany przez Instytut Biochemii Technicznej oraz Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
 Wydział Chemiczny reprezentowany przez Instytut Technologii Polimerów i Barwników
 Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów reprezentowany przez Katedrę Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej

 Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 Główny Instytut Górnictwa

Projekt nr POIG 01.01.02-10-123/09
Nazwa Beneficjenta: Politechnika Łódzka
Wartość projektu: 31 326 929,24 PLN
w tym wartość wydatków kwalifikowanych 31 326 929,24 PLN
Udział Unii Europejskiej: 26 627 889,85 PLN
Udział Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 4 699 039,39 PLN
Okres realizacji: termin rozpoczęcia 01.05.2009, zakończenie projektu 31.07.2015 r.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W 85% PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ W 15% PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
 

 

IG